SKIOLD stald til løse søer

Løbestalde og drægtighedsstalde

Løsninger til en vellykket svineproduktion

I løbestaldene og drægtighedsstaldene tilbringer søerne det meste af deres reproduktive liv, og det er i disse afsnit, at afsættet for gode resultater i hele soholdet skabes. Velindrettede løbestalde og drægtighedsstalde giver optimale betingelser for reproduktion, sikrer god dyrevelfærd og giver personalet gode arbejdsforhold.

Løbestaldene og drægtighedsstaldene indrettes under hensyntagen til dyreflow og logistik i besætningen og kan med fordel indrettes til integration af polte i besætningen. Staldene er udsat for stor påvirkning og belastning fra dyrene, og der stilles derfor store krav til inventarets styrke og holdbarhed i disse afsnit.

Løbestalden kan indrettes til individuelt opstaldede søer eller til løsgående søer. Individuel opstaldning af søerne er et pladsbesparende og driftsikkert system, der giver godt overblik over alle dyr. I et løsdriftssystem, hvor søerne opstaldes i flok, kan stalden indrettes med bokse, hvor søerne har frihed til at gå ind og ud af boksene efter behov. Løsdriftssystemer bør desuden etableres med fokus på skridsikkert underlag i leje- og aktivitetsareal for at undgå skader, når søerne interagerer med hinanden.

Drægtighedsstalden indrettes til løsgående søer i flokke, under hensyntagen til søernes naturlige socialadfærd. De enkelte stier indrettes med rent og tørt hvileareal samt aktivitets- og gødeareal. Stierne kan indrettes med lave liggevægge for at sikre samtlige søer gode hvilemuligheder og for at tilgodese en bedre gødeadfærd og deraf en optimeret hygiejne i stierne. 

Sti design i løbestalde og drægtighedsstalde

Designet af stien har stor indflydelse på søernes ydeevne og trivsel. Et godt stidesign medvirker til det høje produktivitetsniveau ved at give søerne god adgang til foder og vand og funktioner, der understøtter deres naturlige og sociale opførsel. Designet på stien gør også en forskel for personalet, da det rigtige design gør arbejdsbelastningen mindre slidsomt og mere effektivt.

Drægtighedsstalden kan indrettes med elektronisk sofodring (ESF) til gylte og søer i enten dynamiske eller stabile grupper. Stierne i en ESF-stald dimensioneres efter antallet af søer og gylte og indrettes med et veldefineret lejeareal og gødeareal.

Fodring af løse søer

SKIOLD har designet og udviklet electronisk so fodring (ESF) til løse søer med fokus på fodereffektivitet, dyrevelfærd og brugervenlighed. Samtidig er stationen designet til at matche søernes naturlige ædeadfærd. Stationen kan designes, så den passer til forskellige fodringsprincipper, afhængigt af det valgte fodringssystem - enten tørfodring eller vådfodring. Ved tørfodring kan landmanden fodre de løse søer med enten volumendoserer eller gulvfoderautomater.

Vand i løbestalde og drægtighedsstalde

Vand er vigtigt - og specielt for drægtige søer har vandoptagelsen stor betydning for en god drægtighed. Derfor har både tilgængelighed samt vandkvalitet og -mængde indflydelse på produktionseffektiviteten. Flere faktorer spiller ind på vandbehovet, f.eks. fodersammensætning, den almene sundhedstilstand samt staldtemperatur og klimaforhold. Vand kan tildeles via AquaLevel med stort kiptrug, drikkeventiler eller -kopper. Som udgangspunkt har en drægtig so behov for 12-20 liter vand pr. dag.

Ventilation, varme og køling

Klimaet i løbe- og drægtighedsstalden er af stor betydning for gylte og søer og skal være optimalt for både dyr og ansatte. Derfor arbejder SKIOLD løbende med at minimere energiforbruget og optimere pålideligheden for alle vores klimasystemer. SKIOLD er en totalleverandør af ventilation til svinestalde; undertryk, ligetryk, diffus, kombidiffus samt tunnelventilation. SKIOLD VisioVent styrer alle klimaløsninger, der dækker diffus ventilation, kontrolleret luftindtag, tunnel- og kombitunnelventilation samt opvarmning, højtrykskøling, iblødsætning og overbrusning. 

Gulvet i løbestalde og drægtighedsstalde

Gulvet har stor indflydelse på søernes sundhed og velvære i stien, men det kan også påvirke deres opførsel. Gulvet kan kombineres på mange forskellige måder, og hvad der er den rigtige løsning er forskellig fra gård til gård. Lad os tage en snak om, hvilken løsning der passer bedst til dig og dine dyr.

Rode og beskæftigelsesmaterialer

Dansk lovgivning foreskriver, at alle søer/gylte såvel som orner, smågrise, slagtesvin og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer. Rode- og beskæftigelsesrør, halmhække, gummimåtter, adgang til ekstra vand osv. kan imødekomme svinenes naturlige opførsel og behov og forbedre ydeevnen ved at eliminere negativ opførsel og forbedre stimuleringen fra miljøet. SKIOLD har mange forskellige løsninger, som tilgodeser dyrenes behov.

 

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER

eller se vores katalog her:

Komponenter til moderne svineproduktion