SKIOLD farestald til løse søer

Farestalde

Optimale betingelser for pattegrise og søer

Farestalden kan designes enten til løse søer eller med farekasser. Hos SKIOLD har vi dén løsning, der lever op til dine krav.

Sti design i farestalde - kassestier

Kassestier er det mest udbredte produktionssystem i farestalden grundet høj grad af sikkerhed for dyrene, hvilket skaber en høj produktionseffektivitet. Årsagen er, at pattegrisene er beskyttet af farevingerne, som forhindrer soen i at lægge sig på grisene - og dermed reduceres pattegrisedødeligheden markant. Derudover sikrer farevingerne også, at soen ikke kan vende sig i stien og gøde på et område, hvor det er uhensigtsmæssigt. 

Designet på farevingerne varierer alt efter hvilket behov, man vægter højest - vigtigt er det, at farevingerne er tilpasset soens anatomi, så hun let kan lægge
og rejse sig - og samtidig skal pattegrisene have plads til at kunne die uden vanskeligheder. Farestien kan efter tradition og ønske indrettes med delvist spaltegulv eller
fuldspaltegulv.

Fodersystemet i sostalden kan være enten tørfodring eller vådfodring

Sti design i farestalde til løse søer

Farestalden kan indrettes med stier, hvor soen går løs i hele eller størstedelen af diegivningsperioden. Disse farestier tilgodeser soens bevægelsesfrihed i meget højere grad end traditionelle systemer for derved at øge søernes velfærd. Samtidig er produktiviteten i fokus, og det stiller krav til stiens indretning og
dimensionering.  En so, der går løs i farestien har større mulighed for at manipulere og påvirke inventaret, hvorfor der i farestier til løse søer er meget fokus på stiens konstruktion og holdbarhed. Design af farestier til løse søer skal tage hensyn til soens og grisenes, såvel som personalets behov, for at fungere optimalt og leve op til kravene for et moderne produktionsanlæg.

Fodring af løse søer

SKIOLD har designet og udviklet electronisk so fodring (ESF) til løse søer med fokus på fodereffektivitet, dyrevelfærd og brugervenlighed. Samtidig er stationen designet til at matche søernes naturlige ædeadfærd. Stationen kan designes, så den passer til forskellige fodringsprincipper, afhængigt af det valgte fodringssystem - enten tørfodring eller vådfodring. Ved tørfodring kan landmanden fodre de løse søer med enten volumendoserer eller gulvfoderautomater.

Vand i farestalden

Vand er vigtigt - og specielt for soen har vandoptagelsen stor betydning for mælkeproduktionen - og dermed også indirekte betydning for pattegrisenes vækst. Derfor har både tilgængelighed samt vandkvalitet og -mængde indflydelse på produktionseffektiviteten. Desuden fordrer et større foderoptag hos soen også et større vandbehov, men flere faktorer spiller ind på vandbehovet, f.eks. fodersammensætning, den almene sundhedstilstand samt staldtemperatur og klimaforhold. Som udgangspunkt har en diegivende so behov for 25-35 liter vand pr. dag - og pattegrisenes behov ligger på 1-2 liter pr. dag, inkl. somælk. 

Ventilation, varme og køling

Klimaet i farestalden er af stor betydning for både søer og smågrise og skal være optimalt for både dyr og ansatte. Derfor arbejder SKIOLD løbende med at minimere energiforbruget og optimere pålideligheden for alle vores klimasystemer. SKIOLD er en totalleverandør af ventilation til svinestalde; undertryk, ligetryk, diffus, kombidiffus samt tunnelventilation. SKIOLD VisioVent styrer alle klimaløsninger, der dækker diffus ventilation, kontrolleret luftindtag, tunnel- og kombitunnelventilation samt opvarmning, højtrykskøling, iblødsætning og overbrusning. 

Gulvet i farestien

Kassestier kan indrettes med delvist fast gulv eller med fuldspaltegulv, hvor kun pattegrisenes hvileområde (under hulen) er med fast gulv. Plastriste anvendes ofte i et kombinationsgulv beståede af plastriste, hvor pattegrisene færdes og støbejernsriste under soen. Det sikrer et optimalt afkølet gulv for soen samtidig med at pattegrisene har et lunere gulvområde. Kombinationen af plast- og støbejernsriste er derfor både en rengøringsvenlig og økonomisk fornuftig løsning, hvor der er fuldt udbytte af ristenes egenskaber.

Gulvet i farestier til løse søer kan indrettes på mange forskellige måder, afhængigt af stitypen og prioritering af behov. En del af gulvet kan etableres som fast eller drænet gulv, der kan tilgodese søernes behov for redebygning op til faring, og det kan være medvirkende til at soen kan identificere et hvileområde i stien. Alternativt kan stien indrettes med fuldspaltegulv i form af et kombinationsgulv med plast- og støbejernsriste.

Rode og beskæftigelsesmaterialer

Dansk lovgivning foreskriver, at alle søer/gylte såvel som orner, smågrise, slagtesvin og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer. Rode- og beskæftigelsesrør, halmhække, gummimåtter, adgang til ekstra vand osv. kan imødekomme svinenes naturlige opførsel og behov og forbedre ydeevnen ved at eliminere negativ opførsel og forbedre stimuleringen fra miljøet. SKIOLD har mange forskellige løsninger, som tilgodeser dyrenes behov.

 

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER

eller se vores katalog her:

Komponenter til moderne svineproduktion