Udstyr til grisestalde | SKIOLD

Smågrisestalde

Løsninger til smågrisestalde designet med fokus på høj dyrevelfærd, moderne udstyr og effektive arbejdsgange

Ved fravænning oplever smågrisene flere udfordringer, herunder stresset med at blive taget væk fra soen, at blive blandet med andre smågrise, et nyt miljø, ændring af foderet og sundhedsmæssige udfordringer.

Hos SKIOLD gør vi vores yderste for at imødekomme disse udfordringer ved at skabe det bedste miljø for at mindske stress, sikre optimalt vand og foder, øge dyrenes sundhed og velfærd samt sikre fremragende arbejdsvilkår for medarbejderne.

Stalde til smågrise er designet med fokus på et godt og sundt miljø og optimalt klima til grise fra 7-30 kg. I smågrisestalden dannes afsættet til hele grisens vækstforløb, og en god start i en korrekt indrettet smågrisestald sikrer god tilvækst hos grisene og god produktionsøkonomi for landmanden.

Smågrisestalden skal indrettes med stier, der sikrer god udnyttelse af bygningsareal og optimale betingelser for grisenes vækstforløb. Ved at indrette stalden til sektioneret drift, minimeres smittepres mellem hold, og der sikres ensartede grise i alle sektioner. Det gode staldmiljø, der sikrer grisene de bedst mulige  vækstbetingelser, kan opnås ved forskellige former for stiindretning og fodringsprincipper. 

Sti design i smågrisestalde

Den nyfravænnede gris stiller store krav til stiindretningen og kræver et højt niveau af hygiejne og tilpassede klimaforhold i stalden for at kunne vokse optimalt. En velovervejet stiindretning, hvor grisenes behov - såvel som brugervenlighed og funktionalitet - er omdrejningspunktet, vil sikre en effektiv og rentabel produktion.

Stierne er oftest designet med et hvileareal med en stor andel fast leje, hvoraf en del er overdækket, og en del er aktivitets- og gødeareal. Overdækkede lejer er en energieffektiv metode til at opnå en høj temperatur, der tilgodeser grisenes varmebehov. Stidesign tilgodeser desuden dyrenes naturlige adfærd gennem tildeling af manipulerbart rode- og beskæftigelsesmateriale.

Ventilation, varme og køling

Klimaet i smågrisestalden er af stor betydning for dyrenes ydelse og skal være optimalt for både dyr og ansatte. Derfor arbejder SKIOLD løbende med at minimere energiforbruget og optimere pålideligheden for alle vores klimasystemer. SKIOLD er en totalleverandør af ventilation til svinestalde; undertryk, ligetryk, diffus, kombidiffus samt tunnelventilation. SKIOLD VisioVent styrer alle klimaløsninger, der dækker diffus ventilation, kontrolleret luftindtag, tunnel- og kombitunnelventilation samt opvarmning, højtrykskøling, iblødsætning og overbrusning.

Fodring af smågrise

I smågrisestalden har det høj prioritet, at de nyfravænnede grise får en god start med en høj og sund tilvækst. En af de vigtige faktorer er, at grisene har høj ædelyst - og det sikres bl.a. gennem gode vækstbetingelser i stien. Stierne kan indrettes efter forskellige fodringsprincipper afhængigt af om der fodres med tørfoder eller vådfoder.

Målet er at sikre tilstrækkeligt og korrekt foder gennem grisenes livscyklus og at sikre adgang til frisk vand og frisk foder med høj hygiejne. Vores Maximat Weaner og Maximat Wean-to-Finish opfylder disse krav. Foderautomaten med ad lib-fodring skal placeres i skillevæggen mellem stierne. MaxiMat Weaner og Maximat Wean-to-Finish er designet og konstrueret ud fra principperne om nem rengøring, stor robusthed og en høj grad af hygiejne. MaxiMat Weaner og Maximat Wean-to-Finish er udstyret med trug i enten rustfrit stål eller polyesterbeton med drikkeskål i den ene side. Fodringssystemet kan være enkelt, dobbelt, fasefodring eller multifasefodring til dem, der virkelig ønsker at optimere fodringsstrategien..

Vand til smågrise

Vand er vigtig for at sikre god foderoptagelse, tilvækst og velfærd for dyrene. Smågrise drikker 1-5 liter vand om dagen, så der skal være fri adgang til vand
hele tiden. Vand kan tildeles via SKIOLD Maximat Aqua, SKIOLD Akvamat, drikkeventiler eller -kopper, som placeres i stiens aktivitets- eller gødeareal. I smågrisestalden er det vigtigt, at man vælger et princip, grisene har let ved at lære at bruge. Ventiler sikrer, at vandet altid er friskt, mens vandspejlet i drikkekopper kan virke tillokkende på grisene.

Gulve i smågrisestalde

Gulvet har stor indflydelse på grisenes sundhed og velvære i stien, men det kan også påvirke deres opførsel. Gulvet kan kombineres på mange forskellige måder, og hvad der er den rigtige løsning er forskellig fra gård til gård. Lad os tage en snak om, hvilken løsning der passer bedst til dig og dine dyr.

Rode og beskæftigelsesmaterialer

Dansk lovgivning foreskriver, at alle søer/gylte såvel som orner, smågrise, slagtesvin og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer. Rode- og beskæftigelsesrør, halmhække, gummimåtter, adgang til ekstra vand osv. kan imødekomme svinenes naturlige opførsel og behov og forbedre ydeevnen ved at eliminere negativ opførsel og forbedre stimuleringen fra miljøet. SKIOLD har mange forskellige løsninger, som tilgodeser dyrenes behov.

 

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER

eller læs mere i vores katalog her

Komponenter til moderne svineproduktion