SKIOLD drægtighedsstald | SKIOLD løbestald

Stier til løbe- og drægtighedsstalde

Godt design bidrager til høj ydeevne, trivsel og arbejdsmiljø

I løbe- og drægtighedsstaldene tilbringer søerne det meste af deres reproduktive liv, og det er i disse afsnit, at afsættet for gode resultater i hele soholdet skabes. Velindrettede løbe- og drægtighedsstalde giver optimale betingelser for reproduktion, sikrer god dyrevelfærd og giver personalet gode arbejdsforhold.

Løbe- og drægtighedsstalene er designet med fokus på flow og logistik i besætningen og er tilpasset integrationen af de unge søer. Enhederne udsættes for enorm påvirkning og belastning fra dyrene, og stiller dermed store krav til inventarets holdbarhed i disse sektioner.

Løsdrift - en ædeboks pr. so

Stier med ædebokse indrettes med aktivitets- og gødeareal mellem boksrækkerne og en afskærmet redekasse, dvs. et sammenhængende areal med strøelse, hvor søerne kan hvile. Boksene er selvfangerbokse, der automatisk lukker, når en so går ind i boksen, og derved forhindres det, at flere dyr forsøger at gå ind i samme boks. 

Ædeboksene kan lukkes - enten manuelt eller automatisk, når dyrene æder, og derved lettes det daglige tilsyn og overblik over dyrene. Udover at der kan lukkes for en række ad gangen, kan boksene lukkes enkeltvis for at tilgodese individuel håndtering af dyrene

Storstier til drægtige gylte og søer

Drægtige gylte og søer kan opstaldes i storstier med enten våd- eller tørfodring. Stierne dimensioneres efter antallet af dyr og indrettes med et lejeareal og et gødeareal. Stier til tørfodring kan indrettes til gulvfodring på det faste gulv, eller med fodring i krybbe med ædeskillere og en ædeplads per so. Stier til vådfodring kan indrettes med dobbeltkrybbe per to stier eller med en enkeltkrybbe i hver sti. Storstier kan ligeledes indrettes med lave liggevægge for at opretholde god hvileadfærd og tilgodese sociale interaktioner mellem dyrene.

Elektronisk So Fodring - Transponder

Drægtighedsstalden kan indrettes med elektronisk sofodring (ESF) til gylte og søer i enten dynamiske eller stabile grupper. Stierne i en ESF-stald dimensioneres efter antallet af søer og gylte og indrettes med et veldefineret lejeareal og gødeareal. Lejearealet kan indrettes med lave liggevægge for at tilgodese god liggeadfærd, og samtidig giver det dyrene bedre flugtveje under rangkampe. Ligeledes kan der i gødeområdet opstilles vægge, der kan medvirke til en bedre gødeadfærd og en bedre hygiejne i stien. Stalden kan indrettes, så dyrene kan sorteres i transponderen, enten vha. fastmonterede skillerum eller vha. fleksible lågeløsninger.

Stimateriale

Til indretning af løbe- og drægtighedsstalde anvendes primært SKIOLD Jydens fibereller glasfiberinventar - eller alternativt SKIOLD Jydens panelløsning. Både fiber- og glasfibermaterialet har en minimal volume på kun 10 mm, hvilket reducerer bygnings- og investeringsbehovet.

Storstier indrettes med fiber- eller glasfiberinventar i en højde på 110 cm med tre vandretliggende overrør, hvilket gør stien nemmere at ventilere. Fiber- og glasfibermaterialet er, trods tykkelsen, meget slidstærkt og er med til at sikre en lang holdbarhed for indretningen. Den glatte materialeoverflade nedsætter ophobningen af bakterier, og derved muliggøres en nem og effektiv rengøring. Et renere staldmiljø betyder bedre hygiejne og lavere sygdomsfrekvens - og dermed en forbedret produktion.